Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.

- Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.

- Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.

- Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.

YETKİNLİKLER

Ögrenme Yetkinligi

- Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.

- Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.

- Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.

- Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.