Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama

- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme

- Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama

- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

- Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma

Ögrenme Yetkinligi

- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme

- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme

- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama

Alana Özgü Yetkinlik

- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme