Program Hakkında Bilgi

Mimarlık Yüksek Lisans Programı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 1995-1996 Eğitim –Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Mimarlık Yüksek Lisans derecesini alabilmek için bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Ders aşaması; uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil toplam 60 AKTS’den, tez aşaması; uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil 60 AKTS’den az olamaz. Tez aşamasında, tez çalışması dersine her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının değerlendirilmesi tez savunması sonucu jüri kararı ile belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında yapılır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı, ders kredisi ve AKTS ders kredi koşullarını yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi iki yarıyıldan az olamaz. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

6 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Mimarlık Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dahil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktadır.
Egitim Şekli

Tam zamanlı