Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

- Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar

- Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.

- Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Ögrenme Yetkinligi

- Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir

- Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.

- Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.

- Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.

- Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular