Amaçlar

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi donanımına sahip Tarla Bitkileri uzmanları yetiştirmek ve tarla bitkileri konusunda karşılaşılan yöresel, ülkesel veya dünya ölçeğindeki problemlere çözüm bulacak araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimdünyası ile paylaşmaktır. Anabilim dalımızda bitki ıslahı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve çayır ve mera konusunda lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde kazanılan teorik bilgi derinliğini artırmak, bu konuda analiz ve sentez yeteneği, çalıştığı konuda ülke ve uluslar arası düzeydeki son gelişmeleri izleme ve elde ettiği bu bilgi donanımı ile karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazandırılmaktadır. Elde ettiği verileri bilimsel esaslara göre analiz edebilme ve ürettiği bilgi ve beceriyi ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel esaslara uygun olarak sunabilme yeteneğini geliştirmektir.

Hedefler

1- Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, endüstri bitkileri bilim dalında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi, 2- Tarla Bitkileri alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilme becerisi, 3-Tarla Bitkileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme becerisi, 4- Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisi, 5- Öğrencilere akademik kariyerlerinde kendilerini başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırabilmek 6- Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi resmi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine sahip olabilme becerisi.