İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(ZOOTEKNİ (YL))
12345678910
BİLGİKuramsal, Olgusal12
22
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı11
21
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
12
22
31
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 14
22
33
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik11
23
31
42
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik11
22
31


 Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7 Düzey(Y. lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.

2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.

2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.