Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.

- Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.

- Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.

- Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama

- İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.

- Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.

- Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.

Alana Özgü Yetkinlik

- Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.

- Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma