Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği

- Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme

- Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama

- Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama

- İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama

- Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme

- Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği

Alana Özgü Yetkinlik

- Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama

- Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma