Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.

- Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.

- Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.

- Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.

- Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.

- Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.

- Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.

- Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.

- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.

Ögrenme Yetkinligi

- Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.

- Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.