Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.

- İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.

- İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.

- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.

- İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.

- Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.

- Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.

- Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.

- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.

Ögrenme Yetkinligi

- Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.