Program Hakkında Bilgi

Bu programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sınıf öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmek. Bu amaca yönelik olarak, İlköğretim Anabilim Dalı kurulu tarafından belirlenen Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

21 KREDİ
Programın Süresi

2 YIL
Programın Özellikleri ve Tanımı

Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı, İlköğretim 1.-5. sınıf kapsamında yer alan farklı alanlar ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.