Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TİB 764 İslam Düşüncesi Teşekkül Dönemi Metinleri Zorunlu 3 3 6
TİB 782 Hadis Terminolojisi Zorunlu 3 3 6
TİB 791 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 3 6
TİB 793 Kıraat İlmi ve Tarihi Zorunlu 3 3 6
TİB1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
TİB1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TİBH 710 Sistematik Kelam Zorunlu 2 0 0
TİBS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 60 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TİB 701 Hadisleri Oluşmasında İslam Öncesi Kültürün Tesiri 3 3 6
TİB 702 Hadiste Temel Problemler 3 3 6
TİB 703 Hadislerin Yorumlanış Metodu ve Teknikleri 3 3 6
TİB 704 Hadislerin Tesbit ve Tenkidi 3 3 6
TİB 705 Mukayeseli Hadis Metodolojisi I 3 3 6
TİB 706 Mukayeseli Hadis Metodolojisi II 3 3 6
TİB 717 Hukuk Başlangıcı 3 3 6
TİB 718 İslam Hukuk Tarihi 3 3 6
TİB 719 İslam Hukuku Metodoljisi I 3 3 6
TİB 720 İslam Hukuku Metodolojisi II 3 3 6
TİB 721 Mukayeseli Aile Hukuku 3 3 6
TİB 722 İslam Hukukunun Genel Esasları 3 3 6
TİB 723 Çağdaş Fıkıh Problemleri 3 3 6
TİB 724 Hukuk Sosyolojisi 3 3 6
TİB 725 Kelâmî Düşüncenin Sistematik Gelişimi 3 3 6
TİB 726 İslam Düşüncesinde Uluhiyet Kavramı 3 3 6
TİB 727 İslamın Temel Esaslarına Kelâmî Bakışlar 3 3 6
TİB 728 Epistemolojik Açıdan İman 3 3 6
TİB 729 İslamın İlk Dönemlerinde Fikri ve Siyasi Oluşumlar (I. Asır) 3 3 6
TİB 730 İslamda Fikri ve Siyasi Oluşumların Gelişimi (II. ve III. Asır) 3 3 6
TİB 731 Kelam Metodolojisi 3 3 6
TİB 732 Kelam Problemleri 3 3 6
TİB 733 Hadis Literatürü I 3 3 6
TİB 734 Hadis Literatürü II 3 3 6
TİB 735 İlk Dönem Sünnet Anlayışları 3 3 6
TİB 736 eş-Şafii Sonrası Sünnet Anlayışları 3 3 6
TİB 737 Hadis Metinleri I 3 3 6
TİB 738 Hadis Metinleri II 3 3 6
TİB 739 Gazalî Öncesi Tasavvuf 3 3 6
TİB 740 Tasavvuf Tarihi Literatürü 3 3 6
TİB 741 Tasavvufta Dış Tesir Problemi 3 3 6
TİB 742 İbn Arabi’de Ontoloji Problemi 3 3 6
TİB 743 İşârî Tefsir Metinleri 3 3 6
TİB 744 Tasavvufta İnsan Problemi 3 3 6
TİB 746 Arap Edebiyatı Tarihi II 3 3 6
TİB 747 Yüksek Gramer I 3 3 6
TİB 748 Yüksek Gramer II 3 3 6
TİB 749 Klasik Arapça Metinleri I 3 3 6
TİB 750 Klasik Arapça Metinleri II 3 3 6
TİB 751 Kur’ân’ın Metinleşme Tarihi 3 3 6
TİB 753 Klasik Tefsir Metinleri I 3 3 6
TİB 755 Tefsir Tarihi I 3 3 6
TİB 763 Mezhepler Tarihi Metodolojisi 3 3 6
TİB 765 İlk Dönem İktidar Mücadelesinde Alternatif Yaklaşımlar 3 3 6
TİB 766 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 3 3 6
TİB 768 Tarihsel Süreç İçerisinde Şiiliğin Teşekkülü 3 3 6
TİB 770 Türk-İslam Sanatında Hadis 3 3 6
TİB 771 Hadis Araştırmalarında Yöntem 3 3 6
TİB 772 Hz. Peygamber`in Bilgi Kaynakları 3 3 6
TİB 773 Cumhuriyet Dönemi Hadis Araştırmaları 3 3 6
TİB 775 Mukayeseli Hadis Şerhleri I 3 3 6
TİB 776 Modern Arap Edebiyatı II 3 3 6
TİB 777 Modern Arap Edebiyaıt I 3 3 6
TİB 778 Din Dili Arapça II 3 3 6
TİB 779 Din Dili Arapça I 3 3 6
TİB 780 Arap Dilinde Lehçeler 3 3 6
TİB 781 Arapçanın Dil Yapısı ve Özellikleri 3 3 6
TİB 783 İslam Kelamında Nübüvvet Algısı 3 3 6
TİB 784 Varoluş/Yaratılış Nazariyeleri ve İslam 3 3 6
TİB 785 Eş`ari Kelam Okulu 3 3 6
TİB 786 Maturidi Kelam Okulu 3 3 6
TİB 787 İslam Düşüncesinde Rasyonalite Sorunsalı 3 3 6
TİB 788 Ahiret İnancı ve Rasyonel Temellendirilmesi 3 3 6
TİB 789 Kuran Semantiği 3 3 6
TİB 790 Kuran-Siyer İlişkisi 3 3 6
TİB1 713 Klasik Dönem Kur'an İlimleri Literatürü 3 3 6
TİB1 715 Modern Dönem Tefsir Geleneği 3 3 6
TİB1 717 İçtihad Teorisi 3 3 6
TİB1 719 İslam Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri 3 3 6
TİB1 725 Kur'an, Öteki ve Mitoloji 3 3 6
TİBH 701 Hadis Tarihi 2 0 4
TİBH 702 Hadis Usulü 2 0 0
TİBH 703 İslam Hukukuna Giriş 2 0 4
TİBH 704 İslam Hukuku Usulü 2 0 0
TİBH 705 Kur`an`a Giriş 2 0 4
TİBH 707 Arapçaya Giriş 2 0 4
TİBH 709 Kelama Giriş 2 0 4
TİBH 711 Tasavvuf Tarihi 2 0 4
TİBH 712 Tasavvuf Felsefesi 2 0 0
TİBH 713 Mezhepler Tarihine Giriş 2 0 4
TİBH 714 Mezhepler Tarihi 2 0 0
TİBH 715 İslam İnanç Esasları 2 0 4
TİBH 716 Kelam Metodolojisi 2 0 0


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler