Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.

- İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.

- İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.

- Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.

- İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.

- Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.

- İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.

- Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.

- İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.

- Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.

- Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.

- Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.

- İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.