Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma

- Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme

- Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme

- Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma

- Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

- Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme

- Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme

- Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

- Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme

- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olma

- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olur ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olma

- Özel hukuk alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütme yetkinliğine sahip olma

- Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olma

- Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

- Özel hukuk alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliğine sahip olma

- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olma

- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olma

- Özel hukuk alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme ve bunları öğretme ve denetleme yetkinliğine sahip olma

- Sosyal ilişkileri ve bunlarla ilgili normları eleştirme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değişmesi için girişimde bulunma yetkinliğine sahip olma

- Kişilerin hukuki muhakeme yeteneğini geliştirme