Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.

- Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.

- Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.

- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.

- Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.

- Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.

- Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.

- Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.

- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.

Ögrenme Yetkinligi

- Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Teknolojik gelişmeleri takip eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.