Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İletişim Çalışmaları disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.

- Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.

- İletişim ve medya çalışmalarına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.

- İletişim Çalışmaları alanında yerel, ulusal ve uluslararası sorunları saptar.

- Bu sorunları çözümleyebilmek amacıyla uygun metodolojilerin içerisinde veri toplama, analiz tekniklerini seçer ve ampirik çalışmaları uygular.

- İletişim çalışmaları alanında tasarladığı bir toplumsal araştırmayı raporlaştırır ve akademik kurallara uygun özgün eserler haline getirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Sosyal bilimler alanındaki olguları disiplinlerarası bağlamda analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.

Ögrenme Yetkinligi

- Öğrenimini bir üst eğitim düzeyine taşır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alana ilişkin bilgisini yazılı ve sözlü olarak etkin ve sistemli şekilde aktarır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.

- Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.