İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Gazetecilik ve Enformasyon 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(İLETİŞİM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ))
123456789101112
BİLGİKuramsal, Olgusal15555
25555
355555
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı1555
2555
355
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
15
25
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 1555
25
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik15
25
3
45
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik15
25
35


 Gazetecilik ve Enformasyon  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7 Düzey(Y. lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, iletişim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir ve bunu geliştirir.

2-Alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini saptar ve tanımlar.

3-Alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde bilgiye ve araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar ve değerlendirme becerisine sahiptir.

3-Alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanır.

1-Alandaki bir sorunu tespit eder, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

2-Çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütür.

1-Alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.

2-Alanına ilişkin gelişimini yönlendirir.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirip kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve yönlendirir.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulamaları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, hedefler doğrultusunda değerlendirir.

3-Alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.