Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.

- İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar

- İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.

- Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.

- İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.

- İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.

- Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.

- Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.

- Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.

- Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.

- Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.

- Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.

Ögrenme Yetkinligi

- Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.

- Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.

- Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.