Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Ders sınavları ve değerlendirme

Her bir ders için dersten sorumlu öğretim elemanı en az bir ara sınavı (veya benzeri çalışmalar) ve bir yarıyıl sonu sınavı, varsa yarıyıl proje çalışmasını değerlendirerek öğrenci başarı notunu belirler.

Başarı notları

MADDE 11 – (1) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için,
aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir: Başarı notu Katsayı (Harfli sistem) (4’lük sistem)

Başarı Notu Katsayı

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FF 0.00

DZ(Devamsız) 0.00

E(Eksik) -

BL(Başarılı) -

BZ (Başarısız) -


(2) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BZ) notu verilir. Başarısız (BZ) notu ayrıca; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları için başarısız olma durumunda da kullanılır. Başarılı (BL) veya başarısız (BZ) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, dönem projesini ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (BZ)’ye dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/BZ olarak kabul edilir. (3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamaları

Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Dört yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenci Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ise derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.