Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.

- Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.

- Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.

- Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.

- Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.

- Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.

- Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular

- Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.

- Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.

- Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.

- Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

Ögrenme Yetkinligi

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır

Alana Özgü Yetkinlik

- Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.

- Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.

- Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.