DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon BB   008 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde dikkate alınan kalite kriterleri ve yurtiçi ve yurtdışı ürün pazarlanmasında karşılaşılan standartlar (GLOBALGAP, HACCP) incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde dikkate alınan kalite kriterleri, bahçe ürünlerinin özellikle derim sonrası kalitesi üzerine kalıtımın ve ıslahın etkileri, kültürel tekniklerin modifikasyonu ile kalitenin iyileştirilmesi, olgunlaşmanın kontrolü ve derimde kullanılan alet ve ekipmanların kaliteye etkileri irdelenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında ülkemizde kullanılan standartlar ve son yıllarda Türkiye'den yaş taze meyve satın alan Avrupa ekonomi topluluğuna ait ülkeler tarafından geliştirilen iyi tarım uygulamaları da ders kapsamında işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde önemli olan kriterleri öğrenir.
2) Bahçe ürünlerinin derimden sonraki kalitelerine etki eden faktörleri öğrenir.
3) İyi tarım uygulamalarını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standardizasyon nedir, önemi ve kapsamı, konuya ilişkin özel kavramların açıklanması , kalite sınıflarının ve sınırlarının belirlenmesi Ders notu Anlatım
Tartışma
2 Geçerli boylar ve bunların sınırlarının belirtilmesi, kalite ve boy toleransları ve değerlerinin belirtilmesi, ambalaj kabı, ambalaj şekli ve görünüşün belirtilmesi Ders notu Anlatım
Tartışma
3 Resmi ve özel marka ve işaretlerin belirtilmesi, yurtiçinde karşılaşılan kalite problemleri Ders notu Anlatım
Tartışma
4 Kalite nedir, kalite seviyeleri, tüketicilerin ve çevrecilerin kaliteye bakış açısı Ders notu Anlatım
Tartışma
5 Bir ürünün kalite spektrumu, ürünün kabul edilebilirliği Ders notu Anlatım
Tartışma
6 Bahçe ürünlerinde önemli kalite kriterleri, duyusal özellikler, gizli özelikler, nicelik özelliği Ders notu Anlatım
Tartışma
7 Bahçe ürünlerinde kalite kriterlerinin tespiti (görünüm renk ve parlaklık, şekil ve büyüklük, kusurlar, sertlik, toplam suda çözünür kuru madde içeriği, titre edilebilir asitlik, besinsel kalite faktörleri, organoleptik özellikler (yeme kalitesiyle ilgili faktörler)) Ders notu Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Sözlü Sınav
9 Bahçe ürünlerinde kaliteyi etkileyen faktörler, hasat öncesi dönemde kaliteyi etkileyen faktörler, ekolojik faktörler, bahçe kuruluşu ve bakım işleri Ders notu Anlatım
Tartışma
10 Hasat döneminde kaliteyi etkileyen faktörler, olgunluk, hasat zamanı ve yöntemi Ders notu Anlatım
Tartışma
11 Hasat sonrası dönemde kaliteyi etkileyen faktörler, paketleme evi işlemleri, işleme, depolama, taşıma, pazarlama Ders notu Anlatım
Tartışma
12 Kaliteye ilişkin bazı kavramlar, HACCP Ders notu Anlatım
Tartışma
13 HACCP Ders notu Anlatım
Tartışma
14 GLOBALGAP Ders notu Anlatım
Tartışma
15 GLOBALGAP Ders notu Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar