DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratigrafik Verilerin Sentezi JM   509 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkabuğunda yaygın olarak yüzeyleyen ve gözlenen tabakalı kayaçların temel prensiplerinin öğretilmesi; Arazide stratigrafik verilerin edinilmesi ve bunlardan yararlanılarak jeolojik çökelim modellerinin belirlenmesi, ortamsal yorumların yapılabilmesi ve jeolojik evrimin çıkartılmasında tabakalı kayaçların bünyesinden yararlanmak.
Dersin İçeriği
Stratigrafinin temel prensipleri, Jeolojik zaman kavramı, Litostratigrafi ve biyostratigrafinin temel prensipleri, Göreceli zaman skalasının gelişimi, Çökelme sistemlerindeki stratigrafik veriler, Çökelme sistemleri: I) Denizel olmayan ortamlar, II) Kıyısal ortamlar, III) Kırıntılı deniz ve pelajik ortamlar, IV) Karbonat ortamları, litostratigrafi (fasiyes, depolanma ile ilgili jeolojik çalışmalar, stratigrafik kayıtlardaki boşluk), Uyumsuzluk ve çeşitleri, Litolojik korelasyon ve stratigrafik metotlar, Stratigrafik kesitlerin ölçümü ve tanımlaması, Stratigrafik enine kesitler ve panel diyagramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arazide yapılan jeolojik incelemeler sırasında litolojik ve sedimanter yapıları kullanarak stratigrafik kayıtları yorumlar
2) Arazide yapılan jeolojik incelemeler sırasında farklı çökelme ortamlarını değerlendirir
3) Arazide yapılan jeolojik incelemeler sırasında jeolojik tarihçeyi çıkarır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)