DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomide Veri Analizi II AA   010 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, Astronomi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan görüntülerin işleme teknikleri IDL programı yardımıyla ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Astronomide veri analizleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Algoritma ile programlama yaparak uygular.
2) Girdi/Çıktı işlemleri arasında bağlantı kurar
3) Görüntü filtreleme tekniklerini uygular
4) Görütülere fourier analizin uygular
5) Astronomik görüntüleri ayırt eder, temel görüntü işleme yöntemlerini uygular.
6) Eğitimli/Eğitimsiz sınıflandırma tekniklerini uygular.
7) Uzaktan algılama uydularını tanır,
8) Astronomik uyduları tanır, arşivlerini kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etki
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görünütü nedir, Raster, vekör veri tanımları, veri formatları (FITS,HDF5,GEOTİFvb) ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
2 Komut Satırı işlemleri, temel programlama mantığı, algoritma, basit programlar ön hazırlığa gerek yoktur.
3 Görüntülerin görünür hale getirilmesi, pixel analizleri, sonuçların gösterilmesi, çıktılarının alınması. ön hazırlığa gerek yoktur.
4 Görüntülerin görünür hale getirilmesi, pixel analizleri, sonuçların gösterilmesi, çıktılarının alınması. ön hazırlığa gerek yoktur.
5 Filtrelemeler(en yakın komşulukfiltresi, binleme filtresivb.), interpolasyonların görüntülere uygulanması. ön hazırlığa gerek yoktur.
6 Görüntülerin görünür hale getirilmesi, pixel analizleri, sonuçların gösterilmesi, çıktılarının alınması. ön hazırlığa gerek yoktur.
7 tometrik Gözlemlerin Standart Sisteme Dönüştürülmesinin Uygulamalı Anlatımı. Ön Hazırlık Olarak; JD-Tarih, Tarih-JD Dönüşümü, Ortalama ve Görünen Yıldız Zamanları, Hava Kütlesi, HeliocentrikZaman Düzeltmesi, UBV Filtre Sisteminde Gözlemlerin İndirgenmesi, BirinciMertebeden AtmosferikSönümleme Katsayıları, İkinciMertebeden AtmosferikSönümleme Katsayıları, Aletsel Dönüşüm Katsayıları (Fotometrik ÖlçekFaktörleri), İndirgeme Uygulamaları. Standart Sisteme Dönüşüm ön hazırlığa gerek yoktur.
8 Ara Sınav
9 Pixellerden nesnelerin belirlenmesine yöneliktekniklerin uygulanması ön hazırlığa gerek yoktur.
10 Meteorolojik ve yer tabanlı uyduların HDF5 formatındaki verilerin analizleri. ön hazırlığa gerek yoktur.
11 FITS veri formatını işlemeyi öğrenir. ön hazırlığa gerek yoktur.
12 FITS veri formatını işlemeyi öğrenir. ön hazırlığa gerek yoktur.
13 Astronomik uyduları olan Hubble, SPITZER, JWST nin FITSformatındakiverilerin analizleri. ön hazırlığa gerek yoktur.
14 Astronomik uyduları olan Hubble, SPITZER, JWST nin FITSformatındaki verilerin analizleri. ön hazırlığa gerek yoktur.
15 Astronomik uyduları olan Hubble, SPITZER, JWST nin FITSformatındaki verilerin analizleri. ön hazırlığa gerek yoktur.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar