DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi IEM1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma planlama, araştırma yapma, veri toplama ve analiz, çıktıların yazılması, yazım teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonometri kavramlarını açıklar
2) İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
3) Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
4) Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
5) Veri toplar, düzenler ve analiz eder
6) Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili ileri düzey paket programlarını kullanabilir
7) Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
8) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
9) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
10) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
11) Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
12) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
13) İstatistik, yöneylem araştırması ve Matematik bilgilerini tanımlar
14) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
15) Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ile teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Anlatım
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları SEYİDOĞLU, H. (2003), Handbook of Scientific Research and Writing, Güzem Yayınları, 9th Edition: İstanbul Articles.
3 Ekonometri alanıyla ilgili ulaşılan, konu ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması. SEYİDOĞLU, H. (2003), Handbook of Scientific Research and Writing, Güzem Yayınları, 9th Edition: İstanbul Articles.
4 Ekonometri alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri
6 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav
9 Araştırma probleminin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri
10 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Örneklemin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri
12 Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi. Alanla ilgili makale, kitap ve kitap bölümleri Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Ana çalışmaya geçmeden önce ön çalışma yapılması. SEYİDOĞLU, H. (2003), Handbook of Scientific Research and Writing, Güzem Yayınları, 9th Edition: İstanbul Articles.
14 Ön çalışmanın değerlendirilmesi. sözlü sunum Sözlü Sınav
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması SEYİDOĞLU, H. (2003), Handbook of Scientific Research and Writing, Güzem Yayınları, 9th Edition: İstanbul Articles. Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar