DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Gelirleri Politikası PF   725 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
kamu kesiminin gelir tarafıyla ilgili temel kavramların ve ilişkilerin ele alınmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Vergi teorisi ve temel kavramlar ,Etkin ve optimal vergileme, Vergi yansıması ve gelir dağılımı, Kayıt dışı ekonomi ,Vergi reform alternatifleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) . Lisans düzeyinde edinmiş olduğu kendi alanı ya da farklı bir alandaki bilgileri derinleştirir, alanlar arasındaki etkileşimi açıklar
2) Toplumların geçirdiği iktisadi ve mali evreler ile toplumlar arası ilişkiler hakkında bilgi ve yorumlama yetisine sahiptir
3) Alanının gerektirdiği araştırmaları yapma, planlama ve uygulama becerisine sahiptir
4) Veri işleyerek ulaşması gereken bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir
5) Alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz etme, farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilme, eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme becerisine sahiptir. Bu süreç içerisinde kültürel, bilimsel ve
6) Alanı ile ilgili bir sorunu gerek bireysel olarak gerekse ekip içerisinde, liderlik sorumluluğunun bilincinde olarak çözer
7) Alanı ile ilgili olarak edinmiş olduğu bilgiler ışığında çalışma hayatında rapor hazırlama, akademik kurallara uygun eser hazırlama bilgisine sahiptir
8) Alanı ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlar için araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerisi getirir ve/ya çözümler
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir
10) Eğitim ve öğretimin sürekliliğinin bilincindedir. Değişime ve yeniliğe karşı açık bir tutuma sahiptir
11) Alanı ile ilgili edindiği temel bilgileri yazılı ve sözlü olarak ilgililere aktarır
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Vergilemeye İlişkin Kavramlar ve Vergilerin Sınıflandırması literatür tarama Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
2 İyi Bir Vergi Sisteminde Bulunması Gereken Özellikler literatür tarama Anlatım
Ödev
3 Vergi Yansıması Analizi literatür tarama
4 Vergileme ve İktisadi Etkinlik literatür tarama
5 Optimal Vergileme literatür tarama
6 Gelir Dağılımı ve Vergileme literatür tarama
7 Kişisel Gelirin Vergilendirilmesi literatür tarama
8 Ara Sınav
9 Kurumlar Vergisi ve İktisadi Analizi literatür tarama
10 Tüketimin Vergilendirilmesi ve İktisadi Analizi literatür tarama
11 Sermaye Vergileri ve İktisadi Analizi literatür tarama
12 Vergi Harcamaları literatür tarama
13 Vergi Sisteminin Basitliği ve Uyum Maliyetleri literatür tarama
14 Kayıt dışı Ekonomi ve Vergiden Kaçınma literatür tarama
15 Vergi Reform Alternatifleri ve Analizi literatür tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar