DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Harcamaları Politikası PF   715 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
kamu kesiminin genel olarak harcama politikalarının ve özel olarak çeşitli hizmet alanlarına yönelen harcamalarının ekonomik analizini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Devletin Müdahalesinin İktisadi Rasyoneli Kamu Harcamaları ve Karar Alma Süreci Kamusal Üretim ve Bürokrasi Kamu Harcamalarının Analizi Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Harcamalarının Analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans düzeyinde edinmiş olduğu kendi alanı ya da farklı bir alandaki bilgileri derinleştirir, alanlar arasındaki etkileşimi açıklar
2) Toplumların geçirdiği iktisadi ve mali evreler ile toplumlararası ilişkiler hakkında bilgi ve yorumlama yetisine sahiptir
3) Alanının gerektirdiği araştırmaları yapma, planlama ve uygulama becerisine sahiptir
4) Veri işleyerek ulaşması gereken bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir
5) Alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz etme, farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilme, eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme becerisine sahiptir. Bu süreç içerisinde kültürel, bilimsel ve
6) Alanı ile ilgili bir sorunu gerek bireysel olarak gerekse ekip içerisinde, liderlik sorumluluğunun bilincinde olarak çözer
7) Alanı ile ilgili olarak edinmiş olduğu bilgiler ışığında çalışma hayatında rapor hazırlama, akademik kurallara uygun eser hazırlama bilgisine sahiptir
8) Alanı ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlar için araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerisi getirir ve/ya çözümler
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir
10) Eğitim ve öğretimin sürekliliğinin bilincindedir. Değişime ve yeniliğe karşı açık bir tutuma sahiptir
11) Alanı ile ilgili edindiği temel bilgileri yazılı ve sözlü olarak ilgililere aktarır
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş literatür taraması Anlatım
Tartışma
2 Kamu Harcamalarında Etkinlik (Normatif Analiz) literatür taraması Anlatım
Tartışma
3 Kamu Harcamaları ve Karar Alma Süreci literatür taraması Anlatım
Tartışma
4 Kamusal Üretim ve Bürokrasi literatür taraması
5 Dışsallık Problemi ve Alternatif Çözüm Yolları literatür taraması
6 Kamu Harcamalarının Analizi: Genel Bakış Açısı (Pozitif Analiz) literatür taraması
7 Kamu Harcamalarının Yansıma Analizi literatür taraması
8 Ara Sınav literatür taraması
9 Maliyet Yarar Analizi literatür taraması
10 Maliyet Etkililik Analizi literatür taraması
11 Eğitim Harcamaları literatür taraması
12 Sağlık Harcamaları literatür taraması Anlatım
Tartışma
13 Savunma Harcamaları literatür taraması Anlatım
Tartışma
14 sosyal güvenlik harcamaları literatür taraması Anlatım
Tartışma
15 Farklı Ülke Grupları İçin Kamu Harcamaları Karşılaştırması literatür taraması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar