DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Günümüz Sanatı Sorunları I RES   713 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz sanatında karşımıza çıkan yeni eğilimleri ve kavramları sanatın tarihsel bütünlüğü içerisinde incelemek, onların sosyal siyasal ve ekonomik olgularla olan ilişkilerini çözümlemek ve böylece öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını çağdaş sanat teorileri ve uygulamaları içinde doğru konumlandırmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Çağdaş sanat ve yaratıcı uygulamalarını kapsayan bu derste, 1960lardan günümüze uzanan sanatı şekillendiren kültürel devrimler, eleştirel teoriler ve sanat tarihinin önemli olguları , yani 20.yüzyılda öne çıkan kavramlar, formalizm, feminizm, postyapısalcılık vb. bir dizi sanatsal yaklaşım incelenmektedir. Bu süreçte, öğrenciler görsel örnekleri , sözlü ve yazılı olarak yorumlayarak, önemli sanat sorunlarını tartışmakta ve çözümlemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Sanatın ekonomik ve politik olaylarla ilişkisini çözümler.
4) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Sanat ve tasarım literatüründeki metinlerin incelemesini gerçekleştirir.
10) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
11) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
12) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
13) Sanatın tarihsel bir bilgi alanı olduğunu bilir.
14) Sanatın sosyolojik olay ve olgularla ilişkisini kavrar.
15) Günümüz sanatındaki temel argümanları anlar ve anlamlandırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
2 19. Yüzyıla Genel Bakış Seçilmiş metinleri okuma
3 20. Yüzyılda Öne Çıkan Kavramlar Seçilmiş metinleri okuma
4 Kültürel Farklılıklar Araştırma, inceleme
5 Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm ve Freud Seçilmiş örnekleri inceleme
6 Konstrüktivizm ve Yapısalcılık Seçilmiş örnekleri inceleme
7 Minimalizm ve Wittgenstein Seçilmiş örnekleri inceleme
8 Ara Sınav
9 Modernizm Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
10 Değişen Modernist Algı Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
11 Sanatın Değişen İmgesi Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
12 Öğrenci Sunumları ve tartışmalar Not kartları ve slayt hazırlama
13 Öğrenci Sunumları ve tartışmalar Not kartları ve slayt hazırlama
14 Öğrenci Sunumları ve tartışmalar Not kartları ve slayt hazırlama
15 Öğrenci Sunumları ve tartışmalar Not kartları ve slayt hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar