DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması SÖ1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin sınıf öğretmenliği alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sınıf öğretmenliği alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf öğretmenliği alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
3) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
5) Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
6) Verileri analiz eder.
7) Elde ettiği bulguları betimler.
8) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
9) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez tarama ve özet çıkarma Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
2 Özetlenen tezlerin problem cümleleri ile uygulanan istatistiksel yöntemlerin tartışılması Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
3 Alanındaki dergilerde son 5 yıl içerisinde yayınlanan makalelerin özetlenmesi Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
4 Özgün bir projede problem cümlesi, alt problemler, hipotez ve sayıltılar yazma Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
5 Uygun yöntemleri tartışma, ölçme aracını belirleme Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
6 İstatiksel analiz düzenekleri oluşturma İlgili yayınları tarama, Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama
7 Projeyi uygulama Veri girişini yapma
8 Ara Sınav
9 Projeyi uygulama Verileri tablolaştırma
10 Projeyi uygulama Verileri tablolaştırma
11 Projeyi uygulama Araştırmanın giriş kısmının yeniden gözden geçirilerek yazımı
12 Projeyi uygulama Araştırmanın kuramsal çerçevesinin güncellenerek yazımı
13 Projeyi uygulama Araştırmanın yöntem bölümünün güncellenerek yazımı
14 Araştırma raporunun yazımı Araştırmanın tartışma bölümünün yazımı
15 Araştırma raporunun yazımı Sunum metninin hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar