DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi SÖ1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin tez konusu belirlediği alanda bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasına yardım etmek ve belirli bir zaman dilimi içinde çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde tamamlayabilmesi için gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İlgili literatüre ulaşma, tez konusu belirleme, konuyla ilgili kaynaklar ulaşma, konuyla ilgili değişkenleri inceleme, konuya uygun araştırma yöntem ve tekniklerini belirleme, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını açıklar.
2) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler
3) Alanı ile ilgili Türkiye de hangi konuların çalışılmadığını belirler ve çalışacağı konuya karar verir
4) Belirlediği konu ile ilgili kaynaklara ulaşır ve inceler
5) Kendi tez çalışmasında hangi değişkenleri ele alacağına tez danışmanı ile birlikte karar verir
6) Araştırma problemini belirler ve giriş bölümünü yazar
7) Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
8) Tez konusuyla ilgili ana çalışmadan önce ön çalışma yapar.
9) Tez hazırlama sürecinde ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik danışmanından yardım ister.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi
2 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi
3 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme ve sürecin planlanması. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi
4 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma
5 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma
6 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Rapor hazırlama
7 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Rapor hazırlama
8 Ara Sınav
9 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
10 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
11 Araştırma probleminin belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
12 Araştırmanın giriş bölümünün yazılması Rapor hazırlama
13 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi Rapor hazırlama
14 Örneklemin belirlenmesi. Rapor hazırlama
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması Rapor hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar