DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış ve Liderlik MG57   721 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin iş hayatının her alanında sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırarak, davranış bilimlerinin kavramları ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirmektir. Davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup ve örgüt düzeyinde analiz ederek çözümleyebilmek ve öneriler geliştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler grup ve örgütsel dinamikler hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; gruplar arası dinamikler, örgütsel değişim, stres, karar verme , çatışma performans gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütlerdeki insan davranışını açıklar ve irdeler.
2) Örgütsel davranış alanındaki teorik ve pratik bilgileri sentezleyerek iş yaşamındaki etkilerini sorgular
3) Örgütlerdeki insan davranışlarının performansa etkisini teşhis eder.
4) Örgütlerdeki motivasyon, liderlik, karar verme, bağlılık sorunlarını tespit eder
5) Örgütlerdeki insan davranışının etkilerini örgütsel düzeyde tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması Örgütsel Davranış Bölüm 1-s.1-34 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tutumlar ve İş tatmini Örgütsel Davranış Bölüm 3-s.70-97 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Duygu Durumlar Örgütsel Davranış Bölüm 4-s.98-131 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kişilik ve Değerler Örgütsel Davranış Bölüm 5-s.132-165 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Algı Konusu Örgütsel Davranış Bölüm 6-s.166-201 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Motivasyon Teorileri Örgütsel Davranış Bölüm 7-s.202-239 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Motivasyon Araçları ve Uygulamaları Örgütsel Davranış Bölüm 8-s.240-273 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Grup Davranışı Örgütsel Davranış Bölüm 9-s.274-311 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Takımlar ve Türleri Örgütsel Davranış Bölüm 10-s.312-339 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İletişim Örgütsel Davranış Bölüm 11-s.340-373 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Liderlik Örgütsel Davranış Bölüm 12-s.374-417 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Güç ve Politika Örgütsel Davranış Bölüm 13-s.418-451 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çatışma ve Müzakere Teknikleri Örgütsel Davranış Bölüm 14-s.452-485 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar