DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel İletişim ve Toplum MG57   714 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kemal Can KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüzde kullanılan iletişim tanımlarını ortaya koyarak örgütsel iletişimin ne anlama geldiğini belirlemek ve bir bilim dalı olarak temelleri, içeriği ve organizasyonlardaki yerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste iletişim kavramından yola çıkılarak iletişim modelleri, organizasyonlarda iletişim konuları ile etkin sunuş ve aktif dinleme konularına değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim fonksiyonu ve organizasyonlar içerisindeki yerini ve rolünü açıklayabilir.
2) İş yazışmaları ve sunumları için gereken etkin iletişim tekniklerini kavrayabilir.
3) İletişim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
X
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
X
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
X
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
X
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme ve diğer örgütlerde etkili iletişimin unsurları Excellence in Business Communication (s.2-38)
2 Kültürel farklılar ve iletişim Excellence in Business Communication (s.39-58)
3 Yazılı mesajların planlanması Excellence in Business Communication (s.76-93)
4 Yazılı mesajların oluşturulması Excellence in Business Communication (s. 94-115)
5 Yazılı mesajların düzeltilmesi yöntemleri Excellence in Business Communication (s. 116-145)
6 Doğrudan talepleri ve iyi-haber mesajlarını yazma Excellence in Business Communication (s. 146-169)
7 İkna edici ve iyi-haber mesajlarını yazma Excellence in Business Communication (s. 170-201)
8 Ara Sınav Sınava çalışılması
9 Kısa raporların yazılması Excellence in Business Communication (s. 232-263)
10 Uzun raporların planlanması Excellence in Business Communication (s. 264-293)
11 Uzun raporların hazırlanması Excellence in Business Communication (s. 294-318)
12 Özgeçmiş ve iş başvuru mektupları Excellence in Business Communication (s. 370-399)
13 İş görüşmeleri Excellence in Business Communication (s. 400-425)
14 Dinleme süreci ve sözel sunuşlar Excellence in Business Communication (s. 426-464)
15 Genel değerlendirme Konuların çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar