DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Eğitim İstatistiği I ME   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kursun temel amacı eğitimde uygulanan temel istatistik kavramlarını kazandırmak ve sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin uygulamalarını yürütebilmektir.
Dersin İçeriği
Temel istatistik kavramları, betimleyici istatistikler, korelasyon, hipotez testi, fark testleri, ki-kare analizi, SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel istatistik kavramları açıklar
2) Merkezi eğilim ölçülerini karşılaştırır
3) Dağılım ölçülerini açıklar
4) SPSS paket programında değişken tanımlar
5) SPSS paket programında veri girişi yapar
6) Hipotez testlerini açıklar
7) Bağımsız gruplar t testinin kullanım durumlarını açıklar
8) Bağıımlı gruplar t testinin kullanım durumlarını açıklar
9) Tteslerini SPSS kullanarak yapar
10) Varyans analizinin kullanım durumlarını açıklar
11) Varyans analizini SPSS kullanarak yapar
12) Veri analizinden sonra rapor oluşturur
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistikkavramlar -Değişken türleri -Ölçme ve Ölçek türleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 1
2 Verilerin düzenlenmesi -Özgün frekans tablosunun oluşturulması -Araştırmalarda kullanılan frekans yüzde tablolarını incelenmesi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 2
3 Merkezi eğilim ölçüleri -Dalyaprakgrafikleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama, -Tepe değer, ortanca ve ortalamanın karşılaştırılması Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 3
4 Dağılma ölçüleri -Standart sapma -Varyans Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 4
5 Korelasyon teknikleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 5
6 SPSS paket programı tanıtılması -Değişken tanımlama -Bazı komutların tanıtılması Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 6 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 SPSS paket programı kullanarak veri girişi yapma Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 6 devamı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 Hipotez testleri -Hipotez testi basamakları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 7 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Fark testleri -Bağımsız gruplar t testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Fark testleri -Bağımlı gruplar t testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 devamı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Bağımlı ve Bağımsız gruplar t-testi örnek uygulamalar Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 devamı Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Tek yönlü varyans analizi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Tek yönlü varyans analizi örnek uygulamaları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 devamı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Non parametrik testler -ki-kare analizi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 10 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar