DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Kuramları ME   721 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrenciler öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini, ilkelerini, sayıltılarını ve öğrenme kuramlarının öğretimde uygulanabilirliği ile ilgili temel bilgileri kazanır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı, nörofizyolojik ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme ve öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili bilgilerden oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme ile ilgili temel kavramları açıklar
2) Öğrenmeyi etkileyen faktörleri ve öğrenme-öğretim ilişkisini açıklar
3) Öğrenmede beynin rolünü açıklar
4) Davranışçı öğrenme kuramının temel sayıltılarını yorumlar
5) Klasik ve edimsel koşullanmanın nasıl gerçekletiğini örneklendirir.
6) Davranışçı öğrenme kuramının eğitsel doğurgularını değerlendirir
7) Sosyal öğrenme kuramının temel ilkelerini örnek vererek açıklar
8) Sosyal öğrenme kuramının eğitsel doğurgularını değerlendirir
9) Bilişselci öğrenme kuramlarının temel sayıltılarını açıklar
10) Öğrenme-bellek-bilgi işleme süreçleri arasındaki ilişkiyi inceler
11) Bilişsel yük kuramının temel ilkelerinin öğrenme-öğretme süreçlerinin düzenlemesinde rolünü/önemi açıklar
12) Bilişsel öğrenme kuramlarının eğitsel doğurgularını değerlendirir.
13) Radikal ve sosyo-kültürel yapılandırmacılık arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler
14) Gestalt kuramının öğrenmeye katkılarını değerlendirir
15) Öğrenme kuramlarının üstünlük ve sınırlılıklarını karşılaştırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım, Ödev konuları ve dersin yönergesi hakkında tartışma, soruları yanıtlama Yok
2 Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, öğrenme-öğretim ilişkisi ve öğrenmeyi etkileyen faktörler Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Öğrenmede beynin rolü ve öğrenme süreçleri ile beyin arasındaki ilişki Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Davranışçı öğrenme kuramının temel sayıltıları (Klasik ve edimsel koşullanma, ilkeleri ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Davranışçı öğrenme kuramının temel sayıltıları (Klasik ve edimsel koşullanma, ilkeleri ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal öğrenme kuramı Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bilişsel öğrenme kuramları (Bilgiyi işleme, ikili kodlama kuramı, bilişsel yük kuramlarının temel sayıltıları, kavramları, bellek ve biliş ilişkisi ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ödev
9 Bilişsel öğrenme kuramları (Bilgiyi işleme, ikili kodlama kuramı, bilişsel yük kuramlarının temel sayıltıları, kavramları, bellek ve biliş ilişkisi ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bilişsel öğrenme kuramları (Bilgiyi işleme, ikili kodlama kuramı, bilişsel yük kuramlarının temel sayıltıları, kavramları, bellek ve biliş ilişkisi ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Gestalt kuramı Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yapılandırmacı öğrenme kuramları (Radikal ve sosyo-kültürel yapılandırmacılık, temel ilkeleri ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yapılandırmacı öğrenme kuramları (Radikal ve sosyo-kültürel yapılandırmacılık, temel ilkeleri ve eğitsel doğurguları) Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Öğrenme ile ilgili çevirilen makalelerinin sunumu Konuyla ilgili önerilen kaynakları okuma ve literatür inceleme Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Sürecin olumlu ve olumsuz yanlarının yazılması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar