DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Bilimlerinde Karma Yöntem Araştırmaları ME   720 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan karma araştırmanın,felsefi temellerinin neler olduğunu, karma araştırma desenleri, karma araştırmada veri toplama tekniklerini ve analiz yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Kurs karma araştırma yöntemlerinin anlaşılabilmesi için araştırmanın felsefi temelleri hakkındabilgi verir, karma yöntem aaştırma desenleri, metedolojisi, teknikleri, veri topama ve analizi konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karma yöntem araştırmalarının temelini kavrar
2) Karma yöntem araştırmaları hakkında öğrendiklerini araştırma sürecinde kullanabilir
3) Kendi karma yöntem araştırma sürecini başlatabilir
4) Kendi karma yöntem araştırmasına uygun veri toplayabilir
5) Kendi araştırmasına uygun karma veriyi analiz edebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası Creswell ve Clark (2011) bölüm 1
2 Karma Yöntem Araştırmalarının Temeli Hazırlık gerekmiyor
3 Karma Yöntem Desenleri Teddlie ve Tashakkori (2009) bölüm 7
4 Karma Yöntem Desenlerine Örnekler Getirme Araştırmaları inceleme
5 Karma Yöntem Araştırma Sürecine Giriş Öğrencinin ödevi için hazırlık yapması
6 Karma yöntem araştırma sorularının oluşturulması Öğrencinin araştırma sorularını hazırlaması
7 Karma Yöntem Araştırmaları için örneklem stratejileri Teddlie ve Tashakkori (2009) bölüm 8
8 Ara Sınav
9 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Teddlie ve Tashakkori (2009) böllüm 10
10 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Öğrencinin kendi verilerini toplaması
11 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Öğrencinin kendi verilerini toplaması
12 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Kendi karma yöntem verilerini toplama
13 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme
14 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme
15 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi ve raporlaştırması Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme ve raporlaştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar