DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yönetmeleri II ME   702 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin kendi başlarına bilimsel bilgi edinme sürecini yönlendirebilme, her hangi bir konuda bilimsel değeri olan araştırma planlayıp yeterli veriler elde edebilme ve analitik değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Araştırma konusu ile ilgili araştırmalarda problem seçimi, hipotez kurma, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve istatistiksel teknikler, hipotezlerin test edilmesi, bulguların düzenlenmesi ve tartışılması, araştırma raporunun yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma problemi seçimini yapar ve araştırma önerisini hazırlar.
2) Araştırma süreci bilgisine sahip ve aynı zamanda kendi başına bir araştırma konusu belirler
3) Araştırma konusu ile ilgili yöntemsel adımları belirler
4) Araştırma konusuyla ilgili anket ve ölçme aracı geliştirebilir
5) Araştırması ile ilgili veri toplayabilecek ve bu verileri bir raporla sunabilme yetkinliğine ulaşır.
6) Bilimsel yayınları eleştirel okuma becerisine sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
X
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, içeriği, kaynaklar ve işlenişin tanıtımı Yok
2 Araştırmanın süreçleri: Problemin, hipotezlerin, değişkenlerin tanımlanması ve araştırma konusunun projelendirilmesi. Okuma ve özetleme
3 Araştırma türleri, uygulanma biçimleri, teknikleri, yöntemleri. Okuma ve özetleme
4 Veri türleri, birincil ve ikincil kaynaklar. Veri toplama araçları; anket, görüşme, gözlem. Okuma ve özetleme
5 Araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik, ölçme ve ölçekler. Okuma ve özetleme
6 Araştırma evreni, örnekleme teorileri ve teknikleri Okuma ve özetleme
7 Soru formu oluşturma ve biçimlendirme. Okuma ve ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Araştırmada veri toplama süreci Okuma ve özetleme
10 Araştırmada veri değerlendirme süreci. Okuma ve özetleme
11 Bulgular ve yorum Okuma ve özetleme
12 bulgular ve yorum uygulama çalışması Okuma ve ödev
13 Sonuç ve Öneriler, ekler ve kaynakça Okuma ve özetleme
14 Bilimsel yayın ve tez inceleme (örnekler) Okuma ve özetleme
15 Raporlaştırma Okuma ve özetleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar