DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Sanat I STA   707 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz sanatında karşımıza çıkan yeni eğilimleri ve kavramları sanatın tarihsel bütünlüğü içerisinde incelemek, onların sosyal siyasal ve ekonomik olgularla olan ilişkilerini çözümlemek ve böylece öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını çağdaş sanat teorileri ve uygulamaları içinde doğru konumlandırmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Çağdaş sanat ve yaratıcı uygulamalarını kapsayan bu derste, 1900lardan 1960llara uzanan sanatı şekillendiren kültürel devrimler, eleştirel teoriler ve sanat tarihinin önemli olgular, yani 20.yüzyılda öne çıkan kavramlar, kübizm, sürrealizm, konstrüktivizm vb. bir dizi sanatsal yaklaşım incelenmektedir. Bu süreçte, öğrenciler görsel örnekleri , sözlü ve yazılı olarak yorumlayarak, önemli sanat sorunlarını tartışmakta ve çözümlemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir .
13) Sanatın tarihsel bir bilgi alanı olduğunu bilir.
14) Sanatın sosyolojik olay ve olgularla ilişkisini kavrar.
15) Günümüz sanatındaki temel argümanları anlar ve anlamlandırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 19. Yüzyıla Genel Bakış Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
2 19. Yüzyılda Sanat Kuramları Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
3 19. Yüzyılda Sanat Kuramları ve Temel Kavramlar Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
4 20. Yüzyıl Sanat Kavrayışı Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
5 20. Yüzyılda Öne Çıkan Kavramlar Seçilmiş metinleri okuma ve kaynak araştırması
6 20. Yüzyıl Sanatı ve Estetik Anlayış Seçilmiş metinleri okuma ve kaynak araştırması
7 20. Yüzyılda Kültürel Farklılıklar ve Sanat Seçilmiş metinleri okuma ve kaynak araştırması
8 Ara Sınav
9 20. Yüzyıl Sanat Akımları ve Genel Tarihsel Yapı Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
10 20. Yüzyıl Sanat Akımları: Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
11 Bilimsel Değişimler, Düşünce Değişimleri ve Sanat Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
12 20. Yüzyılda Sanatın Yapısı ve Modernizm Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
13 Öğrenci Sunumları Sunuma hazırlık ve araştırma, inceleme
14 Öğrenci Sunumları Sunuma hazırlık ve araştırma, inceleme
15 Öğrenci Sunumları Sunuma hazırlık ve araştırma, inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar