DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Lisans Tezi ANA   730 3 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere, danışman öğretim üyesi sorumluluğunda, çalışacağı konuya ilişkin literatürü izleyebilme, değerlendirebilme, tartışabilme yeteneğinin kazandırılması ve tez çalışmasında yararlanacağı güncel teknikleri laboratuvar çalışma ilkeleri doğrultusunda uygulayarak bulguları yorumlayabilme ve bilimsel bir çalışma üretmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Yüksek lisans derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptığı çalışmadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez çalışmasıyla ilgili literatürü izler, yorumlar ve ilgili konu ile hipotez oluşturur.
2) Tez çalışması için proje başvuru süreçlerini yerine getirir, projesini önerilen formata uygun olarak hazırlar.
3) Tez çalışmasında yararlanacağı teknikleri seçer ve uygular.
4) Tez çalışması için deneyini planlar, uygular ve bulguları yorumlar.
5) Deney sırasında karşılaştığı sorunları saptar ve yeni yaklaşımlar geliştirerek çözer.
6) Verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayınlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
7) Tez çalışması ve konusu ile ilgili güncel gelişmeleri uygun sunum planı içinde bilimsel dilde yazılı ve sözlü olarak sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
X
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
X
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
X
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusu araştırması Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Tez konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tez konusuyla ilgili makale inceleme Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tez konusuyla ilgli araştırma, planlama Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tez ile ilgili uygun yöntemler seçme Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Deneylerin belirlenen plan ve yöntemler doğrultusunda uygulanması Yaparak öğrenme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Deneylerin belirlenen plan ve yöntemler doğrultusunda uygulanması Yaparak öğrenme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma verilerinin toplanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Araştırma verilerinin toplanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Verilerin analizi Makale inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Verilerin analizi Makale inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Verilerin yorumlanması Makale inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Literatüre dayalı olarak bilgilerin düzenlenmesi Makale inceleme
15 Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar