DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması ABL   730 3 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırma projesi hazırlarken araştırma konusunun saptanması, planlanması ve sunulması hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Araştırma konusunun saptanmasında, araştırma planının yapılması ve uygulanmasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve sunulmasında gerekli temel bilgileri edinir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma için literatür taramasında kullanılacak kaynakları öğrenir, konunun sınırlandırılmasını bilir.
2) Önceden yapılan çalışmaları gözden geçirerek konunun hangi aşamaya kadar geliştirildiğini inceler, konu seçiminde uyulması gereken noktaları bilir.
3) Hipotez kurulurken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.
4) Hipoteze uygun araştırma tekniklerini belirler.
5) Taslak plan hazırlar, kaynak araştırır.
6) Deneyi uygular.
7) Verileri işler, çözümler, yorumlar.
8) Taslak hazırlama becerisi kazanır.
9) Tezi kurallara uygun olarak yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasın
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Tez konusunun belirlenmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Hipotez kurma Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Araştırma metodunun belirlenmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Deney için gerekli başvuruların yapılması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Deney için gereken materyal, araç ve gereçlerin temini Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Ödev
9 Deneyin uygulanması Bireysel çalışma
10 Deneyin uygulanması Bireysel çalışma
11 Verilerin elde edilmesi Bireysel çalışma
12 Verilerin elde edilmesi Bireysel çalışma
13 Verilerin değerlendirilmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma
14 Tezin yazılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma
15 Tezin yazılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar