Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme

- Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme

- Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme

- Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme

- Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi

Ögrenme Yetkinligi

- Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme

- Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme

- Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme

- Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savunabilme