Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarımsal yapılar ve sulama alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir

- Tarımsal yapılar ve sulama ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Sulama sistemlerinin ve tarımsal yapıların projelenmesi konularında yeterlidir

- Arazi uygulamalarını yapar, kontrol eder ve geliştirilmesini sağlar

- Uzman olunan konudaki bilgi birikimini nicel ve nitel verilerle destekler. Farklı disiplinlerle çalışabilir.

- Neden sonuç ilişkisi kurarak sorunları çözümler

- Tarımsal yapılar ve sulama anabilim dalıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında uygular

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Konusuyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür

- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Yetkinligi

- Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yeniler

Alana Özgü Yetkinlik

- Tarımsal yapılar ve sulama konularıyla ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır