Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.

- Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.

- Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.

- Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir

- Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.

- Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.

- Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.

- Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.

- İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.