Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.

- Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.

- Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.

- Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.

- Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.

- Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.

- Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.

- Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.

- Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.

- Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.

- Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.

Ögrenme Yetkinligi

- Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.

- Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.

- Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.