İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Beşeri Bilimler 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR))
BİLGİKuramsal, Olgusal15444445445
24555445555
35555554454
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı144444444444
244545454544
355454545545
444544544455
544445455444
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
154554444545
25444543454
34544433454
444545544554
554454544544
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 144445444444
245454555445
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik145544454444
24444444455
345455544444
454445434454
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik154544444444
245545455444
344455554554
455445544445
535544344445
644454455554


 Beşeri Bilimler  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8 Düzey(Doktora Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak beşeri bilimler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek öz

2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

3-Beşeri bilimler alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.

1-Beşeri bilimler alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.

2-Beşeri bilimler alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; beşeri bilimler alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.

3-Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

4-Beşeri bilimler alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.

5-Beşeri bilimler alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.

1-Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirirerek bilginin sınırlarını genişletir.

3-Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.

4-Beşeri bilimler alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

5-Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.

1-Beşeri bilimler alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.

2-Beşeri bilimler alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

2-Beşeri bilimler alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

4-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

1-Beşeri bilimler alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.

3-Beşeri bilimler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

4-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekler.

5-Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili alandaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.

6-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.