Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.

- Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.

- Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.

- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.

Ögrenme Yetkinligi

- Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

- Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.

- Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.

- Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.