Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.

- Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.

- Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.

- Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.

- Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.

- Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.

- Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.

- Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.

Ögrenme Yetkinligi

- Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır

- Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.

- Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.

- Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.

- Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

- PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.

- PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.