İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR))
123456789101112131415161718
BİLGİKuramsal, Olgusal132115553154115143
224224453144223141
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı12112544344315243
21123554245224233
311223433132232144
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
11113342151255
2113313131255
311113123123312
411332133113313
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 1224412231312232111
2125312132212532311
322411213121122211
412412112121225122
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik1131111214211221411
2133111124111322525
31211111112
411411121131
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik1233212113124441512
2223112125215531521
3213111121112442111


 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8 Düzey(Doktora Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.

2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.

3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.

2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.

4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.

3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.

4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.