Amaçlar

Spor bilimleri doktora programı öğrencilerin spor bilimleri alanına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde ileri düzeyde uzmanlaşmasını, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını, öğrendiklerini aktarmasını, bilgi ve yetkinliklerini etik ilkeler çerçevesinde toplum yararına uygulamasını, bilgisini paylaşmasını ve spor bilimlerine yenilik getirmesini amaçlamaktadır.

Hedefler

Spor bilimleri anabilim dalı doktora programında verilmesi planlanan kuramsal ve uygulamalı eğitimler ile bilimsel yöntemlerin ışığı altında spor bilimleri ile ilgili konularda yetkinliği olan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uzmanlık alanlarına göre biyolojik sistemlerin yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen öğrenciler yanında, eğitim, sosyoloji, psikoloji, hareket ve antrenman bilimi ile yönetim bilimleri alanlarında nitelikli eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.