Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır

- Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır

- Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular

- Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır

- Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir

Ögrenme Yetkinligi

- Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir

- Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur

- Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur

- Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar

- Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler