DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   GM1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerinin temelini ve Gıda mühendisliği bölümünde yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilecek temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmanın temelleri. Araştırma türleri. Araştırma sürecinin aşamaları. Bilimsel araştırmada etik. Tek yönlü varyans analizi. Sabit Etkili model (The fixed effects one-way model). Grup ortalamaları arasında çoklu karşılaştırma. Rassal Etkili model (The random effects one-way model). Deneme planları. Deneme birimi ve tekerrür. Bloklama. Tesadüf blokları deneme planı. Faktöriyel denemeler. İç-içe sınıflanmış ve split-plot deneme planları. SPSS ve SAS örnekleri ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırmanın temellerini ve bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını bilir
2) Bilimin tanımı ve işlevlerini, araştırma yöntembilimini ve niteliklerini bilir
3) Bilimsel yöntemin temel aldığı görüşleri, tanımını, aşamalarını ve niteliklerini bilir
4) İstatistik öğrenmenin nedenlerini, günlük hayatta ve bilimsel çalışmalardaki yeri ve önemini anlar
5) Paket programa (SPSS) veri girişini ve temel menü özelliklerini bilir
6) Bazı deneme planlarını ve bu deneme planlarına uygun verilerin SPSS paket programı ile analizini ve çıktıların yorumlanmasını bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel araştırma yönteminde temel kavram, ilke ve yaklaşımlar Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
2 Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanakları Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
3 Bilim: tanımı ve işlevleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
4 Bilimin türleri ve araştırma yöntembilimi Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
5 Bilimsel yöntem: tanımı, aşamaları ve nitelikleri Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
6 Bilimsel yöntem: Dayandığı temel varsayımlar ve bilimsel yöntemde ispat Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
7 Araştırma ve araştırma türleri: temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders materyalindeki konuları okuma Yazılı Sınav
9 Giriş: İstatistik nedir Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
10 Veri girişi ve t - Testi - SPSS Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
11 Varyans analizi ve Varyans Analiz Tablosu - SPSS Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
12 Tesadüf Parselleri Deneme Planı (Oneway ANOVA) - SPSS Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
13 Faktöriyel deneme - SPSS Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
14 Bilimsel araştırmada etik Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
15 Yayın etiği Ders materyalindeki konuları okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyalindeki konuları okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar