DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DGMT   304 6 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doktora tezinin amacı, öğrencilerin Gıda Mühendisliği alanında, bilime yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan, bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasını; belirli bir zaman dilimi çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde sunmasını ve yayınlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez çalışması, belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kuralların farkındalığını kazanır.
2) Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır.
3) Tez konusuyla ilgili araştırma sorularını ve bu sorulara uygun araştırma yöntemini belirler; bu yöntem çerçevesinde araştırmayı gerçekleştirir; araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz eder.
4) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 1 Literatür çalışması Tartışma
2 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 2 Literatür çalışması Tartışma
3 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 3 Literatür çalışması Tartışma
4 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 4 Literatür çalışması Tartışma
5 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 5 Literatür çalışması Tartışma
6 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 6 Literatür çalışması Tartışma
7 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 7 Literatür çalışması Tartışma
8 Ara Sınav Literatür çalışması Sözlü Sınav
9 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 8 Literatür çalışması Tartışma
10 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 9 Literatür çalışması Tartışma
11 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 10 Literatür çalışması Tartışma
12 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 11 Literatür çalışması Tartışma
13 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 12 Literatür çalışması Tartışma
14 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 13 Literatür çalışması Tartışma
15 Literatür tarama, bilgiye ulaşma, deneysel çalışmalar 14 Literatür çalışması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür çalışması Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar